Namų mokymas

„Boružėlės“

Edita Brazauskienė, mokytoja metodininkė

Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

Tikslas. Lavinti smulkiosios motorikos ir skaičiavimo įgūdžius.

Priemonė skirta skatinti ir lavinti smulkiosios motorikos įgūdžius. Skatina ugdytis pastabumą mąstymą. Ugdo gebėjimą pažinti skaičius.

Priemonės aprašas. Vaikai garsiai suskaičiuoja kiek ant boružėlės taškelių ir suradę skaičių priklijuoja.

„Kas ką veikią?“

Ineta Januškienė, logopedė metodininkė

Šilutės lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Tikslas. Sakinių sudarymas pagal schemą, gebėjimo kalbėti 3-4 žodžių sakiniais formavimas.

Ši priemonė skirta plėtoti ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, žodyną, formuoti gebėjimą sudaryti sakinius, atsakant į klausimą „Kas ką veikia?“, parenkant taisyklingai prielinksnius.

Priemonės aprašas. Priemonė paruošta kaip kompiuterinė pateiktis. Ją sudaro 20 paveikslėlių - schemų. Vaikas mato paveikslėlį ir atsako į klausimą kas ką veikia pilnu sakiniu pagal pateiktą schemos modelį. Atsakymą gali pasitikrinti perskaitęs ar išklausęs perskaitytą sakinį, kuris užrašytas virš paveikslėlio. Jei sakinys buvo netikslus  – pakartoja taisyklingai.

Kuris žodis teisingas?

Ingrida Račiūnienė, specialioji pedagogė metodininkė

Tauragės r. Skaudvilės ugdymo ir vaiko gerovės centras

Tikslas. Sieti garsus su atitinkančiomis raidėmis.

Skirta. Garsų įtvirtinimui, garsų diferencijavimui, skaitymo įgūdžių tobulinimui.

Priemonės aprašas. Priemonę sudaro kortelės; kiekvienoje iš jų yra: piešinėlis ir du žodžiai, kurių vienas yra parašytas su klaida. Mokinys turi pasakyti, kas pavaizduota piešinėlyje, aiškiai tardamas visus garsus; perskaityti žodžius; nurodyti neteisingą žodį; pagal galimybes paaiškinti klaidas; neteisingą žodį užlenkti į kitą kortelės pusę.

„Kuris mano namas“

Laima Češkevičienė, vyresnioji mokytoja

Lazdijų mokykla-drarželis „Kregždutė“

Tikslas. Supažindinti vaikus su formomis, spalvomis, lyginti, grupuoti pagal spalvą, dydį, ugdyti kalbinį bendravimą.

Skirta priemonė skaičiams įtvirtinti, garsų tarimui, loginiam mąstymui.

Priemonės aprašas. Priemonė piešta, įlaminuota,. Vaikai mokosi skaičiuoti skrituliukus ,lapelius, boružėles, gėlių žiedelius .Susipažįsta su formomis(namelio langai), spalvų mokymas.

„Garsų diferenciacija“

Aida Ratkienė, vyresnioji logopedė

Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“

Tikslas. Įtvirtinti  bei dieferencijuoti garsus žodžiuose, sakiniuose bei foneminės klausos lavinimui.

Priemonė skirta vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbinių ir komunikacinių gebėjimų tobulinimui.

Priemonės aprašas. Priemonės naudojimo esmė – įtvirtinti bei diferencijuoti jau išmoktus garsus žodžiuose bei sakiniuose. Keliaujama langeliais, vaikai įvardina paveikslėlyje nupieštą daiktą (Aš suradau... Aš sutikau... ir t. t.) mokoma nustatyti garso vietą žodyje, sugalvoti sakinius, apibūdinti daiktus, kurti istorijas ir pan.

„Maistas gyvūnėliams“

Roberta Račienė, specialioji pedagogė

Šiaulių lopšelis-darželis „Rugiagėlė“

Tikslas

·         Pažinimo kompetencijai lavinti;

·         Dėmesio atminties lavinimas;

·         Žodyno plėtimas.

Priemonė skirta spec. poreikių vaikams 3-6 m. Pažinimo kompetencijai lavinti, Dėmesio ir atminties suvokimui, smulkiajai motorikai lavinti.

Priemonės aprašas. Gyvūną „prisegti“ prie jo maisto.

„Snaigių maišeliai“

Edita Rinkevičė, vyresnioji logopedė

Kauno Šančių lopšelis-darželis

Garsų S – Š diferencijavimas

Priemonė skirta garsų S, Š tarimo įtvirtinimui, diferencijavimui

Priemonės aprašas. Vaikai turi atrinkti snaiges į joms tinkamus maišelius. Snaigės su paveikslėliais, kurių pavadinimas prasideda garsu S „dedamas“ į S maišelį, o snaigės kurių paveikslėliuose vaizduojamas daiktas prasidedantis Š garsu, „dedamas“ į maišelį Š.

„Atidaryk ir pasakyk“

Dilmantė Ratkevičienė, logopedė metodininkė

Panevėžio lopšelis-darželis „Pasaka“

Tikslas. Kūrybiškai lavinti kalbinius gebėjimus.

Priemonė skirta vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kalbinių ir komunikacinių gebėjimų tobulinimui.

Priemonės aprašas .Vaikas atverčia langelį ir įvardija, apibūdina daiktą, veiksmą, sugalvoja sakinį, nustato pirmą garsą, suranda tokį pat ir t.t. Paveikslėliai gali būti keičiami pagal savaitės temą ar mokamą garsą.

Kompiuterinė vaizdinė priemonė „Pas močiutę kaime“ (skaidrės)

Renata Alksnė, logopedė

Kauno lopšelis darželis „Spindulėlis“

Tikslas.

* Žodyno plėtimas, turtinimas naujais žodžiais, žodžių junginiais.

* Vaikų tarpusavio bendravimo skatinimas.

* Dėmesio, atminties, mąstymo lavinimas.

* Rišliosios kalbos ugdymas.

Priemonė skirta savaitinės temos mokymui, siekiant vaikų tarpusavio bendravimo ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams bei jaunesniųjų pradinių klasių mokiniams.

Priemonės aprašas. Supažindinant vaikus su juos supančiu pasauliu, plėtojamas žodynas naujais žodžiais, žodžių junginiais. Vaikai skatinami įsidėmėti paveikslėliuose vaizduojamus žmonių darbus kaime (tvarte, ūkyje, paukštidėje), mokosi pasakoti. Ieškant panašumų ar skirtumų lavėja dėmesys, mąstymas. Grožinės literatūros tekstais  ugdoma vaikų rišlioji kalba.

„Mesk kauliuką, tark skiemenuką“

Renata Alksnė, logopedė

Kauno lopšelis darželis „Spindulėlis“

Tikslas. Mokomų garsų atviruose ir uždaruose skiemenyse įtvirtinimas.

Girdimojo ir regimojo suvokimo ugdymas

Garsinės analizės ir sintezės mokymas.

Priemonė skirta garsų tarimo įtvirtinimui, girdimojo ir regimojo suvokimo ugdymui bei garsinės analizės ir sintezės mokymui ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikams, o taip pat jaunesniųjų pradinių klasių mokiniams.

Priemonės aprašas. Priemonė „Mesk kauliuką, tark skiemenuką“ skirta svarbiam logopedinių pratybų etapui – sunkiausiai išmokstamų garsų atviruose ir uždaruose skiemenyse įtvirtinimui. Vaikui išmokus tarti vienokį ar kitokį garsą, laukia ilgesnis - garso įtvirtinimo procesas. Ieškant platesnės užduočių įvairovės ir buvo sukurta ši metodinė priemonė. Naudojant priemonę užduotys vaikams gali būti sunkinamos, ištartą skiemenuką prašoma rasti laminuotoje kortelėje. Analizuojant skiemenis garsais ir randant kortelę, taip ugdomas ne tik girdimasis, bet ir regimasis suvokimas. Tai ypač padeda priešmokykliniame amžiuje, rengiant vaikus mokyklai. Sunkinant dar labiau užduotis, prašoma vaiko su duotu skiemeniu sugalvoti žodžius, kuriuos galima analizuoti atskirais garsais, juos suskaičiuoti.

Ką veikia katė?

Simona Šambarienė, vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė

Šiaulių ,,Ringuvos“ mokykla

Ką veikia katė?

Tikslas. Ugdyti rišliąją kalbą, plėsti žodyną

Priemonė skirta mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių

Priemonės aprašas. Virtualiai pasukti ratą ir rodyklei sustojus ties atitinkamu paveikslėliu, taisyklingai įvardinti, ką veikia katė?

wordwall.net/resource/1274599/k%c4%85-veikia-kat%c4%97

Garsų k-g diferencijavimas

Simona Šambarienė, vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė

Šiaulių ,,Ringuvos“ mokykla

Tikslas. Lavinti foneminį suvokimą

Priemonė skirta vaikams, patiriantiems sunkumų tariant ir diferencijuojant k-g garsus

Priemonės aprašas. Ištarus paveikslėlio pavadinimą ir nustačius pirmą žodžio garsą, nunešti jį prie atitinkamos raidės

wordwall.net/resource/2332155/k-g-pirmas-%c5%beod%c5%beio-garsas

eparoda.lt

Privatumas

logo eparoda